El servei de Llar-Residencia disposarà de l'equip de professionals següent:reunioequipcaramelles

Professionals d'atenció directa:

Coordinador tècnic.

El coordinador és el responsable de les actuacions tècniques d'acord amb els objectius de la llar.

Les funcions generals del coordinador seran:

 • Coordinació (interna) de l'equip de professionals.
 • Coordinació externa, en diferents àmbits:
  • Famílies, fundacions tutelars ( tutors legals).
  • Tallers Ocupacionals (STO i SOI).
  • Recursos de la comunitat.

Les funcions específiques:

 • Funció educativa:
  • Elaborar, avaluar els PEI (Programes Educatius Individuals) i els programes d'activitats, conjuntament amb els educadors.
  • Realitzar informes individuals, registres de reunions familiars,...
  • Supervisar els registres d'activitats, econòmics, sanitaris.
 • Funció social:032
  • Fer d'intermediari entre la persona amb dism. i l'entorn (veïns, personal de les botigues, monitors de centres de lleure o esport,...)
 • Funció administrativa:
  • Responsabilitzar-se dels diners del servei.

Educadors.

Portaran l'atenció més directa als usuaris, això implica diferents funcions:

 • Funció educativa:
  • A partir de l'observació i l'anàlisi d'informes, elaborar, posar a la pràctica i avaluar, els PEI i els programes d'activitats conjuntament amb el coordinador tècnic.
  • Portar els registres d'activitats, econòmics, sanitaris,...
 • Funció assistencial:
  • Manteniment mínim d'higiene del servei, l'administració de medicines sota prescripció mèdica, higiene i vestuari dels usuaris, petites cures, tasques de neteja i manteniment bàsic del servei.
 • Funció organitzativa:
  • Realització de registres d'incidències o diaris per garantir un bon traspàs d'informació entre els professionals.

 

Professionals de suport. 041

Aquests professionals serien el treballador social i el psicòleg.

Treballador social: les seves funcions seran:

 • Donar atenció a les famílies.
 • Informar i orientar sobre recursos, serveis i ajudes (tècniques i/ econòmiques).
 • Promoure la integració de la llar-residència en la comunitat, facilitant la relació d'aquesta amb els diferents recursos socials i culturals que existeixin.

Psicòleg:

 • Atenció assistencial de tipus psicològic als usuaris de la llar.
 • Conductor de la dinàmica de grup dels usuaris de la llar.
 • Generar estratègies d´intervenció davant de fets puntuals que puguin originar conflictes entre els usuaris de la llar residència.

Responsable higienico-sanitari:

 • Correcta organització i administració de medicaments.
 • Supervisió dels menús que es serveixin i del seu ajustament a les pautes d´alimentació contingudes a l´expedient assistencial.
 • Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
 • Condicions higièniques de l´establiment, dels usuaris i del personal.
 • Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació

 gimnas014

Tots els professionals de la llar residència treballaran de forma interdisciplinària per tal de donar una atenció global i integradora als usuaris del servei. Aquest treball serà possible gràcies a les reunions periòdiques de tots els professionals, on s'abordaran els casos i situacions des de les diferents disciplines i s'acordaran les intervencions pertinents conjuntes.

 

 

 

 

Go to top